Zgodnie z obowiązkiem informowania regulowanym artykułem 33 rozporzadzenia REACH, niniejszym deklaruje się wymaganą informacje na temat zawartości SVHC w produktach Simpson StrongTie.
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) na swojej stronie internetowej publikuje listę substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) które spełniają kryteria wymienione w artykule 57 rozporządzenia REACH i zostały zidentyfikowane zgodnie z artykułem 59 rozporządzenia REACH.
(http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp).
Jesteśmy zobowiązani do poinformowania klientów o jakimkolwiek produkcie zawierającym SVHC w udziale przekraczającym 0,1% masy produktu.

Niewielka ilość naszych produktów zawiera tritlenek chloru który jest umieszczony na liście kandydackiej wchodzącej w życie 21. Września 2017. Jednakże w każdym z tych produktów zawartość tej substancji jest znacząco mniejsza niż 0,1% masy produktu.
W związku z powyższym nasze produkty spełniają wymagania I regulacje rozporządzenia REACH w odniesieniu do substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).


 

Copyright © 2010, Simpson Strong-Tie Co., Inc. All Rights Reserved
Contact Webmaster with questions or comments.